Tepelné vlastnosti materiálů.

Obsah:

Tepelné vlastnosti materiálů.

Tento sešit obsahuje informace o vlivu teploty na některé fyzikální a mechanické vlastnosti strojírenských materiálů. Pomocí tohoto nástroje lze řešit následující úlohy:

  1. Výpočet lineárního součinitele teplotní roztažnosti a délkového prodloužení součásti.
  2. Prodloužení skupiny součástí řazených do lineárního řetězce.
  3. Výpočet modulu pružnosti v tahu.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a různých norem.
Seznam norem: EN 1561, EN 1563, EN 16079, EN 1753, EN 10088-1, EN 10095, EN 10269, EN 10302

Poznámka: Primárním zdrojem informací o konkrétním materiálu by měl být vždy jeho dodavatel, případně některá ověřená a důvěryhodná materiálová databáze. Úkolem tohoto nástroje není přesné určení materiálových parametrů. Teoreticky vypočtené hodnoty nikdy nemohou nahradit údaje z materiálových zkoušek. Smyslem této aplikace je nabídnout uživateli kvalifikovaný odhad předpokládaných hodnot materiálových parametrů tehdy, kdy nejsou pro konkrétní materiál přesné údaje k dispozici.
Upozornění: Vypočtené výsledky mají orientační charakter a nemohou nahradit údaje získané přesným měřením konkrétního materiálu. 

Uživatelské rozhraní

 Uživatelské rozhraní.

 

Stáhnout

 Stáhnout.

 

Ceník, koupit

 Ceník, koupit.
 

Ovládání a syntaxe.

Informace o syntaxi a ovládání výpočtu naleznete v dokumentu "Ovládání, struktura a syntaxe výpočtů".

A. Lineární součinitel teplotní roztažnosti.

V této kapitole je řešena problematika teplotní délkové roztažnosti strojírenských materiálů. Odstavec [1] má informativní charakter. Odstavec [2] pak slouží k vlastnímu výpočtu příslušných materiálových parametrů v závislosti na zvolené teplotě.

 

Při zahřívání nebo ochlazování tělesa dochází ke změně jeho rozměrů. U těles s jedním převažujícím rozměrem se hovoří o teplotní délkové roztažnosti. Závislost prodloužení na druhu materiálu je vyjadřována pomocí součinitele teplotní délkové roztažnosti. Obecně je tato fyzikální veličina materiálu definována vztahem:

kde:
L0 ... počáteční délka tělesa
D
L ... změna délky 
D
T ... změna teploty 

Tento součinitel však nemá konstantní velikost ale mění se s rostoucí teplotou. Matematický popis průběhu součinitele teplotní roztažnosti v závislosti na teplotě je poměrně složitý. Pro dostatečně přesný výpočet délkové roztažnosti v širším teplotním rozmezí je tak obvykle potřeba použít kvadratický nebo kubický výpočetní vztah, v němž je délková roztažnost popsána dvěma či více součiniteli. Například kvadratický vztah pro výpočet prodloužení je uváděn ve tvaru:

kde:
a1,a2 ... součinitele teplotní roztažnosti
L ... počáteční délka
D
T ... změna teploty 

Ani při použití těchto složitějších vztahů však nemusí být zaručena dokonalá přesnost výpočtu na celém rozsahu pracovních teplot.

 

V běžné technické praxi se prodloužení součásti obvykle počítá pomocí "lineárních" součinitelů teplotní roztažnosti. Tyto lineární součinitelé jsou definovány pro ohřev materiálu z přesně dané počáteční teploty T0 na koncovou teplotu T. Teplotní prodloužení součásti v daném teplotním intervalu pak můžeme určit z lineárního vztahu:

kde:
a ... lineární součinitel teplotní roztažnosti pro ohřev z teploty T0 na teplotu T
L ... počáteční délka
D
T ... změna teploty T-T0 

Je zřejmé, že pro přesnější výpočty délkové roztažnosti v širším teplotním rozmezí bude potřeba znát u daného materiálu více hodnot lineárního součinitele teplotní roztažnosti. V materiálových databázích nebo materiálových listech obvykle bývá možné nalézt pro daný materiál jednu nebo několik tabulkových hodnot součinitele pro různé teplotní intervaly "T0-T".  Úkolem tohoto výpočtu je pak nalezení přibližné hodnoty lineárního součinitele teplotní roztažnosti pro libovolnou kombinaci počáteční a koncové teploty "T0-T".

Typický průběh lineárního součinitele teplotní roztažnosti. [1]

Na obrázku je pro jednotlivé materiálové skupiny graficky zobrazen obvyklý průběh součinitele teplotní roztažnosti v závislosti na teplotě. Pro přepínání mezi různými skupinami použijte výběrový seznam.

Poznámka: Zobrazené křivky odpovídají teplotní změně (ohřevu) z počáteční teploty 20°C (68°F).
Upozornění: U konkrétního materiálu ze zvolené skupiny může být skutečný průběh křivky mírně odlišný. 

Výpočet lineárního součinitele teplotní roztažnosti a prodloužení součásti. [2]

Tento odstavec je určen pro vlastní výpočet lineárního součinitele teplotní roztažnosti a délkového prodloužení součásti.

Nejprve zvolte soustavu jednotek výpočtu [2.1] a odpovídající materiálovou skupinu [2.3]. Po definování jedné známé hodnoty součinitele v řádcích [2.5 - 2.8] je v grafu pro daný materiál vykreslena křivka průběhu lineárního součinitele teplotní roztažnosti v závislosti na teplotě. Výsledky výpočtu pro požadovanou změnu teploty [2.10, 2.11] jsou uvedeny v řádcích [2.12, 2.16].

Poznámka: Výpočet součinitele teplotní roztažnosti je prováděn pomocí empirického modelu založeném na obvyklém chování materiálů v dané materiálové skupině. U některých materiálů ze zvolené skupiny se proto výsledky teoretického výpočtu mohou lišit od skutečnosti a je nutné je brát jako přibližné.
Upozornění: Vypočtené výsledky mají orientační charakter a nemohou nahradit údaje získané přesným měřením konkrétního materiálu. 

2.1 Jednotky výpočtu.

Ve výběrovém seznamu vyberte požadovanou soustavu jednotek výpočtu. Při přepnutí jednotek budou okamžitě přepočítány všechny hodnoty.

2.2 Materiál.

V této části definujte požadované parametry vašeho materiálu.

Tip: Po stisknutí tlačítka "<--" budou do výpočtu přeneseny odpovídající parametry materiálu vybraného v seznamu [2.13].

2.3 Materiálová skupina.

Ve výběrovém seznamu vyberte materiálovou skupinu odpovídající vašemu materiálu.

2.4 Obvyklé hodnoty součinitele teplotní roztažnosti.

V tomto řádku je pro různé materiály z dané materiálové skupiny [2.3] uveden rozsah obvyklých hodnot lineárního součinitele teplotní roztažnosti. Tento součinitel je definován pro ohřev materiálu z 20° na 100°C (68-212°F)

2.5 - 2.7 Známá hodnota součinitele teplotní roztažnosti.

V řádku [2.5] zadejte jednu známou hodnotu lineárního součinitele teplotní roztažnosti při ohřevu materiálu z teploty "T0" [2.6] na teplotu "T" [2.7].

Poznámka: Červeně zobrazené hodnoty ve vstupních polích [2.6, 2.7] indikují pravděpodobné překročení bodu tání typického pro vybranou materiálovou skupinu.

2.8 Lineární součinitel teplotní roztažnosti.

Po definování všech materiálových parametrů v části [2.2] je zde pro daný materiál vykreslena teoretická křivka průběhu lineárního součinitele teplotní roztažnosti v závislosti na teplotě. Zobrazená křivka odpovídá teplotní změně (ohřevu) z počáteční teploty "T0" na indikovanou teplotu. Velikost počáteční teploty vyberete v seznamu umístěném v pravé spodní části grafu.

Poznámka 1: Šrafovaná část křivky v grafu zobrazuje pouze odhad předpokládaného průběhu součinitele. Jde o oblast teplot, pro které nebylo možné sestavit přesnější empirický model chování materiálů v důsledku nedostatečného množství dat nebo jejich výraznější vzájemné odchylky. 

V řádku [2.9] je pro výše definovaný materiál dopočtena jeho základní hodnota lineárního součinitele teplotní roztažnosti pro ohřev z teploty 20° na 100°C (68-212°F).

V řádku [2.12] je pak proveden vlastní výpočet lineárního součinitele teplotní roztažnosti pro ohřev materiálu z počáteční teploty "TI" [2.10] na požadovanou koncovou teplotu "TE" [2.11].

Poznámka 2: Modře zobrazené výsledky výpočtu indikují možnost zvýšené nepřesnosti výpočtu pro oblast teplot s pouze předpokládaným průběhem křivky (šrafovaná část grafu).
Poznámka 3: Červeně zobrazené hodnoty indikují pravděpodobné překročení bodu tání typického pro vybranou materiálovou skupinu.
Upozornění: Vypočtené výsledky mají orientační charakter a nemohou nahradit údaje získané přesným měřením konkrétního materiálu. 

2.13 Orientační tabulka hodnot.

V tabulce naleznete pro vybrané materiály informativní hodnoty lineárního součinitele teplotní roztažnosti.

Význam parametrů:
a ... lineární součinitel teplotní roztažnosti [10-6/°C, 10-6/°F]
DT ... změna teploty (ohřev) materiálu pro níž je uvedený součinitel definován [°C, °F]

Poznámka: Hodnoty v tabulce jsou uváděny v soustavě jednotek nastavené v řádku [2.1].

2.14 Prodloužení součásti v závislosti na změně teploty.

V této části je dopočteno teplotní prodloužení konkrétní součásti vyrobené z výše definovaného materiálu pro změnu teploty popsanou v řádcích [2.10, 2.11].

Poznámka 1: Modře zobrazené výsledky výpočtu indikují možnost zvýšené nepřesnosti výpočtu pro oblast teplot s pouze předpokládaným průběhem křivky (viz. odstavec [2.8]).
Poznámka 2: Červeně zobrazené hodnoty indikují pravděpodobné překročení bodu tání typického pro vybranou materiálovou skupinu.
Tip: Teoretický průběh prodlužování součásti v daném teplotním intervalu je zobrazen v příslušných grafech.

Prodloužení skupiny součástí řazených do lineárního řetězce. [3]

Tento odstavec slouží k vyšetření vzájemné teplotní dilatace skupiny součástí z různých materiálů. Součásti musí být seřazeny v lineárním rozměrovém řetězci. Výpočet umožňuje provádět srovnání teplotního prodloužení samostatných součástí nebo srovnání dvou skupin součástí.

Postup výpočtu:

1. V řádku [3.1] zadejte provozní teploty

2. Pokud nejsou obě srovnávané skupiny součástí zahřívány stejnoměrně, zaškrtněte v řádku [3.2] zaškrtávací tlačítko a zadejte odlišnou koncovou teplotu pro součásti ze skupiny "B"

3. V tabulce [3.3] definujte parametry rozměrového řetězce

    Sloupec 1 - ze seznamu vyberte srovnávací skupinu do které součást patří

    Sloupec 3 - zadejte délku součásti

    Sloupec 4 - ve výběrovém seznamu vyberte materiálovou skupinu odpovídající použitému materiálu součásti

    Sloupec 5 - zadejte základní hodnotu lineárního součinitele teplotní roztažnosti pro ohřev z 20° na 100°C (68-212°F)

    Sloupec 6 - pokud znáte přesnou hodnotu součinitele teplotní roztažnosti pro provozní změnu teploty (např. z materiálového listu), odškrtněte zaškrtávací tlačítko a hodnotu zadejte manuálně

4. V posledních dvou sloupcích tabulky je dopočteno teplotní prodloužení jednotlivých součástí

5. Celkové prodloužení obou srovnávacích skupin včetně grafického porovnání naleznete v části [3.4]

Tip 1: Pokud je v rozměrovém řetězci použito několik různých součástí vyrobených ze stejného materiálu, definujte je v tabulce [3.3] jako jednu součást se souhrnnou délkou.
Tip 2: Pokud je některá součást vyrobena z materiálu neodpovídajícího žádné z materiálových skupin nabízených ve 4. sloupci tabulky, vyberte ze seznamu poslední položku "Jiné". Následně zadejte odpovídající hodnotu součinitele teplotní roztažnosti v 6. sloupci tabulky manuálně.

B. Modul pružnosti.

V této kapitole je řešen vliv teploty na velikost modulu pružnosti strojírenských materiálů. Odstavec [4] má informativní charakter. Odstavec [5] slouží k vlastnímu výpočtu modulu pružnosti v závislosti na zvolené teplotě.

Údaje zde uváděné se týkají modulu pružnosti v tahu. Pro zjištění modulu pružnosti ve smyku je možné použít převodní vztah:

kde:
E ... modul pružnosti v tahu
m
... poissonovo číslo

Poznámka: Poissonovo číslo u kovových materiálů se obvykle s rostoucí teplotou mírně zvyšuje. Pokles modulu pružnosti ve smyku tak bude nepatrně strmější.

Typický průběh modulu pružnosti v tahu. [4]

Na obrázku je pro jednotlivé materiálové skupiny graficky zobrazen obvyklý průběh modulu pružnosti v závislosti na teplotě. Pro přepínání mezi různými skupinami použijte výběrový seznam.

Upozornění: U konkrétního materiálu ze zvolené skupiny může být skutečný průběh křivky mírně odlišný. 

Výpočet modulu pružnosti. [5]

Tento odstavec je určen pro vlastní výpočet modulu pružnosti v tahu.

Nejprve zvolte soustavu jednotek výpočtu [5.1] a odpovídající materiálovou skupinu [5.3]. Po definování jedné známé hodnoty modulu pružnosti v řádcích [5.5, 5.6] je v grafu pro daný materiál vykreslena křivka průběhu modulu pružnosti v závislosti na teplotě. Výsledná dopočtená hodnota modulu pružnosti pro požadovanou teplotu [5.9] je uvedena v řádku [5.10].

Poznámka: Výpočet modulu pružnosti je prováděn pomocí empirického modelu založeném na obvyklém chování materiálů v dané materiálové skupině. U některých materiálů ze zvolené skupiny se proto výsledky teoretického výpočtu mohou lišit od skutečnosti a je nutné je brát jako přibližné.
Upozornění: Vypočtené výsledky mají orientační charakter a nemohou nahradit údaje získané přesným měřením konkrétního materiálu. 

5.1 Jednotky výpočtu.

Ve výběrovém seznamu vyberte požadovanou soustavu jednotek výpočtu. Při přepnutí jednotek budou okamžitě přepočítány všechny hodnoty.

5.2 Materiál.

V této části definujte požadované parametry vašeho materiálu.

Tip: Po stisknutí tlačítka "<--" budou do výpočtu přeneseny odpovídající parametry materiálu vybraného v seznamu [5.14]. U materiálů s modulem pružnosti udávaným v seznamu ve formě rozsahu hodnot bude ve výpočtu použita střední hodnota z tohoto rozsahu.

5.3 Materiálová skupina.

Ve výběrovém seznamu vyberte materiálovou skupinu odpovídající vašemu materiálu.

5.4 Obvyklé hodnoty modulu pružnosti.

V tomto řádku je pro různé materiály z dané materiálové skupiny [5.3] uveden rozsah obvyklých hodnot modulu pružnosti při teplotě 20°C (68°F).

5.5 - 5.6 Známá hodnota modulu pružnosti.

V řádku [5.5] zadejte jednu známou hodnotu modulu pružnosti při teplotě "T" [5.6].

Poznámka: Červeně zobrazené hodnoty ve vstupním poli [5.6] indikují pravděpodobné překročení bodu tání typického pro vybranou materiálovou skupinu.

5.7 Modul pružnosti v tahu.

Po definování všech materiálových parametrů v části [5.2] je zde pro daný materiál vykreslena teoretická křivka průběhu modulu pružnosti v závislosti na teplotě. 

Poznámka 1: Šrafovaná část křivky v grafu zobrazuje pouze odhad předpokládaného průběhu modulu pružnosti. Jde o oblast teplot, pro které nebylo možné sestavit přesnější empirický model chování materiálů v důsledku nedostatečného množství dat nebo jejich výraznější vzájemné odchylky. 

V řádku [5.8] je pro výše definovaný materiál dopočtena jeho základní hodnota modulu pružnosti při teplotě 20°C (68°F).

V řádku [5.10] je dopočtena hodnota modulu pružnosti pro požadovanou koncovou teplotu "TE" [5.9].

Poznámka 2: Modře zobrazené výsledky výpočtu indikují možnost zvýšené nepřesnosti výpočtu pro oblast teplot s pouze předpokládaným průběhem křivky (šrafovaná část grafu).
Poznámka 3: Červeně zobrazené hodnoty indikují pravděpodobné překročení bodu tání typického pro vybranou materiálovou skupinu.
Upozornění: Vypočtené výsledky mají orientační charakter a nemohou nahradit údaje získané přesným měřením konkrétního materiálu. 

5.11 Modul pružnosti ve smyku.

V této části je možné pro výše vypočtenou hodnotu modulu pružnosti v tahu zjistit odpovídající velikost modulu pružnosti ve smyku. 

Poznámka 1: Modře zobrazené výsledky výpočtu indikují možnost zvýšené nepřesnosti výpočtu pro oblast teplot s pouze předpokládaným průběhem křivky (viz. odstavec [5.7]).
Poznámka 2: Červeně zobrazené hodnoty indikují pravděpodobné překročení bodu tání typického pro vybranou materiálovou skupinu.
Upozornění: Poissonovo číslo nemá v závislosti na teplotě konstantní velikost. U kovových materiálů se obvykle s rostoucí teplotou mírně zvyšuje.

5.14 Orientační tabulka hodnot.

V tabulce naleznete pro vybrané materiály informativní hodnoty modulu pružnosti v tahu.

Význam parametrů:
E ... modul pružnosti v tahu [GPa, 103 ksi]
T ... teplota materiálu pro níž je uvedený modul pružnosti definován [°C, °F]

Poznámka: Hodnoty v tabulce jsou uváděny v soustavě jednotek nastavené v řádku [5.1].

Nastavení, změna jazyka.

Informace o nastavení parametrů výpočtu a nastavení jazyka naleznete v dokumentu "Nastavení výpočtů, změna jazyka".

Uživatelské úpravy výpočtu.

Všeobecné informace o tom, jak je možné měnit a rozšiřovat sešity výpočtu, jsou uvedeny v dokumentu "Úpravy sešitu (výpočtu)".

Seznam norem, seznam literatury:

EN 1561
Founding - Grey cast irons
Gießereiwesen - Gusseisen mit Lamellengraphit
Fonderie - Fontes à graphite lamellaire
Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem

EN 1563
Founding - Spheroidal graphite cast irons
Gießereiwesen - Gußeisen mit Kugelgraphit
Fonderie - Fonte à graphite sphéroïdal
Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem

EN 16079
Founding - Compacted (vermicular) graphite cast irons
Gießereiwesen - Gusseisen mit Vermiculargraphit
Fonderie - Fontes à graphite vermiculaire (compacté)
Slévárenství - Litina s vermikulárním (kompaktním) grafitem

EN 1753
Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloy ingots and castings
Magnesium und Magnesiumlegierungen - Blockmetalle und Gussstücke aus Magnesiumlegierungen
Magnésium et alliages de magnésium - Lingots et pièces moulées en alliages de magnésium
Hořčík a slitiny hořčíku - Ingoty a odlitky ze slitin hořčíku

EN 10088-1
Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle
Aciers inoxydables - Partie 1 : liste des aciers inoxydables
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10095
Heat resisting steels and nickel alloys
Hitzebeständige Stähle und Nickellegierungen
Aciers et alliages de nickel réfractaires
Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné

EN 10269
Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties
Stähle und Nickellegierungen für Befestigungselemente für den Einsatz bei erhöhten und/oder tiefen Temperaturen
Aciers et alliages de nickel pour éléments de fixation utilisés à température élevée et/ou basse température
Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

EN 10302
Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys
Warmfeste Stähle, Nickel- und Cobaltlegierungen
Aciers et alliage à base de nickel et de cobalt résistant au fluage
Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny

 

ASM Handbook Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys
ASM International, 1990

Metals Handbook Desk Edition, 2nd Edition
ASM International, 1998

ASM Ready Reference: Thermal Properties of Metals
ASM International, 2002

Materials Science and Engineering Handbook, Third Edition
CRC Press LLC, 2001

Smithells Light Metals Handbook
Butterworth-Heinemann, 1998

CRC Materials Science and Engineering Handbook, 4th Edition
CRC Press, 2015

Military Handbook - MIL-HDBK-5H: Metallic Materials and Elements for Aerospace Vehicle Structures
U.S. Department of Defense, 1998

Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V,
Technische Broschüren und Datenblätter

Special Metals Corporation
High Performance Alloys Literature
 

^